Koła

Koła terenowe obejmują swoim zakresem działania obszar określony uchwałą dotyczącą powołania koła, podejmowaną przez zarząd właściwego terytorialnie oddziału okręgowego lub rejonowego.

Koła środowiskowe obejmują swoim zakresem działania byłych pracowników danego zakładu pracy, twórców, wolnych zawodów lub pracowników określonego/ych zawodu/ów bez względu na miejsca ich zamieszkania i są powoływane na mocy uchwały zarządu właściwego terytorialnie oddziału ze względu na siedzibę koła środowiskowego.

Koło nr 1 Płock / 3-go Maja
tel. (24) 262 39 69
 
Koło nr 2 Płock / Podolszyce
tel. 604 770 122
 
Koło nr 3 Łęg
tel. 505 085 946
 
Koło nr 4 Nowa Góra
tel. 695 472 290
 
Koło nr 5 Iłów
tel. 500 386 000
Koło nr 6 Nowe Miszewo
tel. 600 277 918
 
Koło nr 7 Drobin
tel. 692 293 397
Koło nr 8 Staroźreby
tel. 780 164 326,  (24) 261 76 76
 
Koło nr 9 Bielsk
tel. 668 153 633
 
Koło nr 10 Radzanowo
tel. 795 839 083
 
Koło nr 11 Brudzeń Duży
tel. 509 286 113
 
Koło nr 12 Słubice
tel. 517 656 833
 
Koło nr 14 Bulkowo
tel. 603 130 332
 
Koło nr 15 Płock / Dworcowa
tel. 503 833 136
 
Koło nr 16 Łąck
tel. 606 904 075
 
Koło nr 17 Nowy Duninów
tel. 505 387 180
 
Koło nr 19 Gostynin
tel. 785 798 087
 
Koło nr 21 Glinojeck
tel. 504 742 456
 
 
Koło nr 28 Płock / PSS „Społem”
tel. 503 613 335
 
Koło nr 30 Płock / Orlen
tel. (24) 366 16 70
 
Koło nr 31 Płock / Łukasiewicza
tel. 609 521 200
 
Koło nr 42 Płock / Międzytorze
tel. 515 244 060

REGULAMIN

ZARZĄDU KOŁA POLSKIEGO ZWIĄZKU EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW

§ 1

Zgodnie z § 14 ust. 4 i 5 Statutu – koła działają na obszarze ustalonym przez zarząd właściwego terytorialnie oddziału rejonowego lub okręgowego bądź w środowiskach emerytów i rencistów wywodzących się na danym terenie z określonych grup pracowniczo- zawodowych.
Do zadań koła należy rozpoznawanie potrzeb emerytów, rencistów i inwalidów na terenie jego działania i bezpośrednia realizacja podstawowych statutowych celów Związku wobec zrzeszonych członków, a zwłaszcza roztaczanie nad nimi bezpośredniej opieki.

§ 2

Działalnością koła kieruje zarząd wybrany na walnym zebraniu sprawozdawczo – wyborczym członków.
W skład zarządu koła, wchodzi 3-7 członków.
Ilość członków zarządu koła ustala walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze członków prawomocną uchwałą.
Zarząd koła wybiera ze swego grona przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.

§ 3

Posiedzenia Zarządu koła odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz na kwartał. Członkowie zarządu koła oraz macierzysty oddział (rejonowy, okręgowy) powinni być powiadomieni o terminie posiedzenia i porządku obrad 7 dni przed posiedzeniem.
Posiedzenia zarządu koła są protokołowane.

§ 4

Zarząd koła odpowiada za swoją działalność przed walnym zebraniem sprawozdawczo – wyborczym członków koła oraz przed zarządem macierzystego oddziału (rejonowego lub okręgowego).

§ 5

Do obowiązków i zadań zarządu koła należy:

 1. realizowanie uchwał walnego zebrania sprawozdawczo – wyborczego członków koła oraz  uchwał i zaleceń nadrzędnych władz Związku,
 2. zwoływanie walnych zebrań sprawozdawczo – wyborczych w trybie przewidzianym w § 75 Statutu,
 3. zwoływanie co najmniej raz w roku walnych zebrań informacyjno – sprawozdawczych członków koła,
 4. organizowanie i prowadzenie działalności socjalnej i kulturalnej na rzecz członków koła,
 5. nawiązywanie i utrzymywanie współpracy z miejscowymi władzami, instytucjami, zakładami pracy i innymi lokalnymi środowiskami pozazwiązkowymi, w celu poszerzania możliwości realizacji statutowych zadań Związku,
 6. zgłaszanie wniosków do terenowych organów i instytucji pomocy społecznej w sprawach socjalnych i kulturalnych członków,
 7. aktywne propagowanie statutowych celów i praktycznej działalności Związku w środowisku niezrzeszonych emerytów, rencistów i osób niepełnosprawnych – celem pozyskiwania nowych członków,
 8. przyjmowanie nowych członków do Związku i do Związkowej Kasy Pogrzebowej, wydawanie legitymacji członkowskich oraz prowadzenie kartotek członków koła (deklaracji członkowskich) i alfabetycznego ich skorowidza,
 9. pobieranie składek członkowskich, składek na rzecz ZKP i przypadających opłat oraz przekazywanie ich do macierzystego oddziału lub na konto bankowe tego oddziału,
 10. przedkładanie zarządowi macierzystego oddziału wniosków o skreślenie członków w trybie określonym w §13 ust. 1 Statutu,
 11. prowadzenie zgodnie z Regulaminem ZKP, wymaganej dokumentacji i przekazywanie do zarządu macierzystego oddziału wniosków dotyczących wypłat zasiłków pogrzebowych,
 12. dysponowanie – w sposób prawidłowy i oszczędny – środkami pieniężnymi wynikającymi z zatwierdzonego przez zarząd macierzystego oddziału (rejonowego, okręgowego) preliminarza budżetowego oraz wpłat celowych uzyskanych od osób fizycznych i prawnych,
 13. składanie zarządowi macierzystego oddziału (rejonowego, okręgowego) okresowych, statutowych sprawozdań z działalności koła tj. finansowych, merytorycznych i innych– stosownie do wytycznych zarządu właściwego oddziału,
 14. zarząd koła może – w porozumieniu z zarządem oddziału macierzystego – odwołać członka zarządu koła z funkcji sprawowanej w tym zarządzie tj. przez przewodniczącego, sekretarza oraz skarbnika w przypadku:
  - niezawinionego niewykonywania obowiązków przez okres 3 miesięcy,
  - zawinionego niewykonywania obowiązków lub działania na szkodę Związku oraz naruszania zasad współżycia społecznego – natychmiast po otrzymaniu o tym wiadomości,
  - ze względu na zmianę rodzaju funkcji pełnionej w zarządzie,
  - na wniosek danego członka zarządu.

Decyzja o odwołaniu członka zarządu koła z funkcji sprawowanej w tym zarządzie powinna być podjęta na posiedzeniu plenarnym zarządu - w drodze uchwały.

§ 6


Zakres obowiązków i zadań zarządu koła – zarząd właściwego oddziału macierzystego może:

 1. ograniczyć w stosunku do przewidzianego w § 5 niniejszego Regulaminu,
 2. rozszerzyć zgodnie z pkt. 4 rozdział III Instrukcji Organizacyjnej.

§ 7

Koło nie stanowi pod względem finansowym samodzielnego ogniwa Związku. Swoje wpływy
i dochody przekazuje do macierzystego oddziału, który pokrywa jego wydatki zgodnie
z zatwierdzonym preliminarzem budżetowym oraz w ramach wpłat celowych pozyskanych przez koło na sfinansowanie ściśle określonych celów.

§ 8

Do obowiązków i uprawnień przewodniczącego koła należy:

 1. reprezentowanie koła i utrzymywanie stałej więzi z członkami Związku oraz władzami miejscowymi i organizacjami społecznymi działającymi na danym terenie,
 2. zwoływanie zebrań zarządu koła, stosownie do postanowień Statutu – po uprzednim zawiadomieniu zarządu oddziału macierzystego,
 3. wyznaczanie terminów walnych zebrań informacyjno – sprawozdawczych członków koła,
 4. czuwanie nad prawidłowym przebiegiem działalności kulturalnej, socjalnej, turystycznej itp.,
 5. zjednywanie członków koła do prac społecznych i organizowanie zespołów problemowych w ramach statutowych zadań Związku,
 6. kierowanie całokształtem prac koła, przestrzeganie terminowego wykonywania uchwał i zarządzeń instancji nadrzędnych,
 7. załatwianie spraw doraźnie zlecanych do wykonania przez zarząd macierzystego oddziału,
 8. przewodniczący zarządu koła podpisuje korespondencję i dokumenty według ustaleń zawartych w §10 pkt 6 i w §11 pkt 7 niniejszego Regulaminu.

§ 9

Podczas okresowej nieobecności przewodniczącego koła jego obowiązki przejmuje członek zarządu koła wskazany przez przewodniczącego.

§ 10

Do obowiązków i uprawnień sekretarza koła należy:

 1. kierowanie całokształtem prac biurowych koła: korespondencja, dziennik, terminarz, archiwum, protokołowanie posiedzeń zarządu itp.,
 2. prowadzenie kartotek członków Związku i przechowywanie ich pod zamknięciem, prowadzenie na bieżąco, w porządku alfabetycznym oraz kolejności, wpisu członków do skorowidza,
 3. kierowanie pracą zespołów problemowych,
 4. organizowanie pomocy prawnej dla członków koła w ramach możliwości osobowych i organizacyjnych,
 5. przygotowywanie spraw na walne zebranie członków, opracowywanie wniosków, czuwanie nad terminowym wykonywaniem powziętych uchwał,
 6. podpisywanie wraz z przewodniczącym korespondencji koła, wyłączając pisma dotyczące spraw finansowych i majątkowych,
 7. udzielanie informacji dotyczących statutowej działalności Związku oraz sporządzanie wymaganych sprawozdań liczbowych i opisowych,
 8. dopilnowywanie porządku i czystości lokalu, zaopatrywanie w potrzebne druki, należyte przechowywanie pieczątek i załatwianie innych spraw z zakresu administracyjno – organizacyjnego,
 9. prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania.

§ 11

Do obowiązków i uprawnień skarbnika koła należy:

 1. przyjmowanie składek członkowskich i wpisowego oraz składek członkowskich na rzecz Związkowej Kasy Pogrzebowej jak również opłat za legitymacje związkowe,
 2. wystawianie w 3 egzemplarzach przez kalkę, ze specjalnego kwitariusza, dowodów wpłaty
  i wypłaty zaopatrując je w pieczątkę koła.
  Dowód wpłaty powinien zawierać następujące dane:
  –nazwisko i imię wpłacającego, ewidencyjny numer kartoteki, za jaki okres dokonana jest wpłata.
  Ponadto w pokwitowaniu należy rozdzielić poszczególne elementy wpłat i wykazać składki członkowskie, składki na rzecz ZKP, opłaty za legitymacje związkowe
  i wpisowe, jeśli dotyczy to nowo przyjętego członka Związku. Po podpisaniu przez skarbnika wystawionego dowodu wpłaty – oryginał otrzymuje wpłacający, kopię załącza się do rozliczenia zainkasowanych składek, a trzeci egzemplarz pozostaje
  w grzbiecie kwitariusza.
  Dokonaną wpłatę skarbnik wpisuje do legitymacji członkowskiej z uwzględnieniem daty, numeru wystawionego pokwitowania, jaki okres obejmuje wpłata i składa podpis
  z odciskiem pieczęci, po czym zamieszcza równorzędną adnotację o wpłacie
  w kartotece.
 3. sporządzanie zestawienia wpłat wg ustalonego wzoru i jednoczesne ustalanie zgodności stanu kasy,
 4. odprowadzanie posiadanych środków pieniężnych do kasy lub na konto zarządu macierzystego oddziału,
 5. tam gdzie zachodzi tego konieczność (wysokie wpływy), rozliczanie trzy razy w miesiącu (10, 20, 30) zainkasowanych składek na obowiązującym druku, w pozostałych – raz w miesiącu. Do rozliczenia dołączyć należy posiadane dowody za dany okres i przekazać do zarządu macierzystego oddziału celem właściwego zaewidencjonowania,
 6. sporządzanie planów finansowych w oparciu o wytyczne zarządu oddziału macierzystego oraz realizacja zatwierdzonych planów,
 7. podpisywanie wraz z przewodniczącym wszystkich dokumentów dotyczących spraw finansowych i majątku koła,
 8. zapewnianie właściwych warunków przechowywania gotówki.

Skarbnik ponosi osobistą odpowiedzialność materialną za należyte przechowywanie gotówki.

§ 12

W zależności od miejscowych warunków lokal zarządu koła winien być czynny nie mniej niż
9 godzin tygodniowo.

§ 13

Regulamin niniejszy wraz z Instrukcją Organizacyjną zatwierdzony na posiedzeniu plenarnym Zarządu Głównego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w dniu 15 grudnia 2005 r .– obowiązuje od dnia jego zatwierdzenia.

Najnowsze galerie zdjęć

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzeń z udziałem seniorów i emerytów z Płocka.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem
logo
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Oddział Okręgowy z siedzibą w Płocku
ul. 3-go Maja 6, 09-402 PłockZobacz na mapie
Godziny pracy biura O/O PZERiI
poniedziałek – czwartek od 9.00 do 13.00
tel. (24) 262 39 69 e-mail : pzeriiplock@wp.pl

© 2018 Wszelkie pawa zastrzeżone PZERII Płock. Projekt i wykonanie: Hedea.pl